รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต2  032231071 
101ชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178นายพีรวัฒน์ ภู่เพชร 032361667 
102ชุมชนวัดประสาทสิทธิ์นายสัมพันธ์ เถามานกูล 032241164 
103ชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม  032241064 
104บ้านดอนไผ่นายสุรวุฒิ จันทนะโสตถิ์ 032360807 
105บ้านดอนฟักทองนายสมชาย ครุฑใจกล้า 032253827 
106บ้านรางสีหมอกนางปิยนุช โรจนกุล 032254983 
107บ้านหนองไก่แก้ว  032246344 
108บ้านหนองสลิด  032241245 
109วัดคูหาสวรรค์  032245353 
110วัดชาวเหนือนายพิศูจน์ มีไปล่ 032365136 
111วัดโชติทายการามนายชาติชาย สังข์ทิตนุ 032241124 
112วัดตาลเรียง(เชยประชานุกูล)นางธนาวดี ท่าใหญ่ 032387111 
113วัดท่าเรือนายสุรเชษฐ์ สายสุดใจ 032263480 
114วัดเนกขัมมาราม  032254981 
115วัดบัวงามนายจุฑากาจ มิ่งแก้ว 032279215 
116วัดบ้านไร่นายณัฐพร สุกิจญาณ 032365261 
117วัดปรกเจริญ  032250137 
119วัดเวฬุวนารามนางสาวณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม 032367538 
120วัดสนามไชยนายชัยวัฒน์ คำยอด 032253848 
122วัดสีดาราม(เทพเชยประชานุกูล)นางสุรีรัตน์ วารีนิล 032263030 
123วัดหลักหกรัตนารามนายวิทยา ทองคำ 032241148 
124วัดใหม่สี่หมื่น  032263789 
125วัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร)นายบุญฤทธิ์ เกียรติมงคล 032241233 
126วัดอุบลวรรณานายมาโนชญ์ เสมาชัย 032241132 
127อนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุง)นายวิชัย อุดมกุศลศรี 032254646 
201ค่ายลูกเสือบ้านโป่งนายธีรวรรณ สมสุวรรณ 032200371 
202ชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา)นายมิน ประจวบวัน 032291214 
203ชุมชนวัดท่าผา  032201451 
204ชุมชนวัดหนองปลาหมอนายประภาส คูเจริญทรัพย์ 032372579 
205บ้านดอนไม้ลายนางนฤมล ศรีสันต์ 032331037 
206บ้านโป่งยอ(จำเริญ โฆสิตกุล)  032330026 
207บ้านลาดใหญ่  032226377 
208บ้านหนองไก่ขัน  032330028 
209บ้านหนองคา  032229345 
210บ้านห้วยยาง  032330214 
211วัดโกสินารายน์นายไพโรจน์ กุลอึ้งประเสริฐ 032222745 
212วัดเขาขลุง  032331036 
213วัดเขาแจง  067563723 
214วัดโคกหม้อ(ประชาสามัคคี)นายเฉลิมไชย จำปาศรี 032200368 
215วัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร 5)นายสงัด ผ่องดี 032201334 
216วัดเจริญธรรม(รัฐประชานุเคราะห์)นายธีรภัทร เอกดำรงกิจ 032331035 
217วัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐ ราษฎร์บำรุง)  032200765 
218วัดตาผา  032200710 
219วัดตาล  032372625 
220วัดบัวงาม  032297408 
222วัดบ้านฆ้องน้อยนางณัฐญา เครือเช้า 032268190 
223วัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์)นายสอง เรืองเลิศ 032287479 
224วัดไผ่สามเกาะ(ปัญญาประชาสามัคคี)นายก้องภพ ยี่หร่า   
225วัดโพธิ์บัลลังก์นายเศรษฐสิทธิ์ อนันตภักดิ์ 032343601 
226วัดโพธิ์รัตนารามนายณปภัช โล่ห์จินดา 032341385 
227วัดม่วงนางกัญญ์ภรณ์ วรรณศิริ 032341302 
228วัดมาบแคนางสาวเสาวลักษ์ ประทุมศิริ 032216126 
229วัดยางหัก  032268391 
231วัดลาดบัวขาว  032343564 
232วัดลำพยอม  032372228 
233วัดสระตะโก(หันประชาสามัคคี)นางศิริวรรณ สมบูรณ์พันธ์   
234วัดสระสี่มุม    
235วัดสัมมาราม  032330069 
236วัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)นางอัมพร สังข์พระกร 032287123 
237วัดหนองกลางด่านนางสาวฉัตรกุล แก้วกำเหนิด 032293301 
238วัดหนองประทุนนายบรรพต ใจแสน   
239วัดหนองปลาดุก  032368010 
240วัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ)นายจิตรกร จิตมณี 032293014 
241วัดหนองหญ้าปล้อง  032379184 
242วัดหนองหิน(วิเชียรประชานุกูล)  032372517 
243วัดหนองอ้อ(ธรรมธรใยประชาสามัคคี)นายสุชิน ตันติอำนวย 032299084 
244วัดหัวโป่ง มิตรภาพที่ 224  032342253 
245วัดหัวหิน  032297337 
246วัดหุบกระทิงนายชวัช ศรีบานเย็น 032200766 
247วัดใหญ่(บุญเอี่ยมอนุเคราะห์)  032200371 
248วัดอริยวงศาราม(หนองน้ำขาว)นางสาวพูนศรี อาภรณ์รัตน์ 032353988 
249วัดอ้ออีเขียว(รัฐราษฎร์มิตรผลอนุกูล)  032366181 
250วัดอัมพวนาราม  032200368 
251วันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์)  032291253 
252อนุบาลบ้านโป่ง(วัดปลักแรด)นางสาวสมหมาย ลิ้มทุติเนตร 032200626 
301ชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริ่มประชานุกูล)นายประวิช จำปาศรี 032349056 
302ชุมชนวัดใหญ่โพหักนายมณฑล อินทรสันติ 032387254 
303บ้านกุ่ม  032227426 
304วัดแก้ว(รัตนบินวิทยาคาร)นายกิตติ มีไปล่ 032383545 
305วัดดอนคา(ชอบธรรมประชาสรรค์)  032711175 
306วัดดอนเซ่ง  032381239 
307วัดดอนพรม  032720040 
308วัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล)  032387779 
309วัดดอนสาลี    
310วัดดอนใหญ่(ทรัพย์ประชาสรรค์)  032295201 
311วัดตากแดด(รอดประชานุกูล)นายวัชรินทร์ เหลืองนวล 032711176 
312วัดตาลเตี้ย  032295234 
313วัดท่าราบ(วันชัยประชานุกูล)นายสุพจน์ อิ่มแสงจันทร์ 032381200 
314วัดทำนบนางสาวสุดารัตน์ ทับสาย 032383331 
315วัดบ้านใหม่นายพงศ์ศิริ จันทิวาสน์ 032365218 
316วัดลำน้ำ(กัลยาณราษฎร์บำรุง)  032295142 
317วัดสามัคคีธรรมนายสุรินทร์ พูลละเอียด 032387018 
318วัดหนองม่วง    
319วัดหนองเอี่ยน  032232433 
320วัดหลวงนายเอกสิทธิ์ เกิดลอย 032232182 
321วัดหัวโพนางกุณต์ญา อนันต์โชต 032381006 
322วัดเหนือ  032381188 
323วัดแหลมทองนางสาวเขมพัต แสงทอง 032381240 
324อนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ)นายประมวญ นาควิมล 032381138 
401ชุมชนวัดกำแพงใต้(กำแพงสังฆรักษ์วิทยา)  032232466 
402ชุมชนวัดเจ็ดเสมียนนายมนตรี อารีกิจ 032397116 
403ชุมชนวัดเฉลิมอาสน์นางนฤมล ธรรมรัตน์ 032232645 
404ชุมชนวัดบ้านเลือก(โพธาภิรมย์)นายนพรัตน์ โม่มาลา 032232042 
405ชุมชนวัดหนองโพนายสุเทพ บุญประสพ 032389080 
406ธรรมาธิปไตยนายพิเชษฐ์ ยานุวิริยะกุล 032232375 
407บ้านเกาะโพธิ์งาม  032234284 
408บ้านเขาแหลม  032720021 
409บ้านเนินม่วง(ประชาบำรุง)นายกิตติ เกิดทอง   
410บ้านพุลุ้ง(กรป.กลางอุปถัมภ์)  032228031 
411บ้านหนองกระทุ่ม  032389404 
412บ้านหนองกวางนายชัยวัฒน์ แสงอ่อน 032229337 
413บ้านหนองครึมนายเทอดเกียรติ มาประเทียบ 032711024 
414บ้านหนองตาพุดนายประสงค์ จันทร์โก๊ะ 032720017 
415วัดหนองมะค่านายฉลอง เกาสังข์ 032229495 
416บ้านหนองใยบัว  032330198 
417บ้านหนองสองห้องนางสาวอัมพรกัญ บัวครอง 032720075 
418บ้านหาดสำราญ มิตรภาพที่207นายสังคม รุ่งเรือง 032397463 
419วัดแก้วฟ้านายวินัย วิทยไพบูลย์สกุล 032711140 
420วัดขนอนนายเจษฎา ธีระตระกูล 032355163 
421วัดเขาชะงุ้ม  032226685 
422วัดเขาพระนางนภา เกาสังข์ 032359820 
423วัดเขาส้ม  032229087 
424วัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป)  032232052 
425วัดโคกทองนางสาวชนิตา พิลาไชย 032359850 
426วัดจอมปราสาท(อุดมวิทยา)  032355100 
427วัดช่องพรานนายวิรัตน์ มะโนวัฒนา 032359859 
428วัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล)นางนวลนภา ดำกลิ่น 032234241 
429วัดดอนกระเบื้อง(ดอนกระเบื้องราษฎร์บำรุง)นางพนัชกร แก้ววิมล 032389024 
430วัดดอนทรายนายสุระพล เอี่ยมธนานุรักษ์ 032305122 
431วัดดีบอน  032232686 
433วัดท่ามะขาม(ท่ามะขามประชาอุทิศ)นายถนัดกิจ บรรพตสุวรรณ์ 032717277 
434วัดท่าหลวงพลนายชัยพร แสงมณีเดช 032397452 
435วัดนางแก้วนายกิตติพงศ์ ศรัทธาวาณิชย์ 032359172 
436วัดบ่อมะกรูด  032232395 
437วัดบางกะโด(สามัคคีวิทยาคาร)นายชาญณรงค์ เทียนวงษ์ 032383764 
439วัดบางลานนางมัลธนา แก้วสุวรรณ 032232415 
440วัดบ้านฆ้องนายลือศักดิ์ ปัญญาสาร 032232508 
441วัดบ้านหม้อ(ประชารังษี)  032232425 
442วัดโบสถ์นายอุทิศ ยิ่งกำแหง 032347682 
443วัดพระศรีอารย์  032231751 
444วัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์)  032355183 
445วัดระฆังทองนายวิรัช สุขเสริม 032226742 
446วัดศรีประชุมชนนางปวรดา ริมกาญจนวัฒน์ 032397500 
447วัดสนามชัยนายไพโรจน์ อินทวัฒน์ 032397113 
448วัดสมถะ(สมถวิทยาคาร)นางสาวรัตนา วงศ์ยะรา 032397186 
449วัดสร้อยฟ้านางปราณี ตันตระกูล 032711119 
450วัดหนองกลางดงนางสาวจินตนา เฮงจันทร์ 032359534 
451วัดหนองอ้อนายสมนึก ม้งน้อย 032231742 
452วัดหุบมะกล่ำนางสาวจิตตานันท์ สุขสวัสดิ์ 032232104 
453อนุบาลโพธารามนายยิ่ง แก้วมณี 032232054